Algemene Voorwaarden

ALGEMENE REGELS VOOR INSCHRIJVING

LEDEN (DIE GEEN CURSUS VOLGEN)

 • Je kunt je inschrijven als lid via onze website www.dante-amersfoort.nl. Gelijktijdig met de inschrijving dien je het lidmaatschapsbedrag over te maken.
 • Het lidmaatschap is geldig van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar.
 • Het lidmaatschap wordt automatisch voortgezet. Opzegging lidmaatschap vóór 1 augustus van het lopende jaar.
 • Deelname aan lezingen en activiteiten kan alleen plaatsvinden indien het volledige lidmaatschapsbedrag door ons ontvangen is.
 • Als datum van inschrijving geldt de datum waarop de penningmeester het lidmaatschapsbedrag heeft ontvangen.
 • Het lidmaatschapsbedrag voor de volgende jaren zal automatisch van uw rekening worden afgeschreven.

ALGEMENE REGELS VOOR INSCHRIJVING

 CURSISTEN

 • Je kunt je inschrijven als cursist via onze website www.dante-amersfoort.nl. Als cursist ben je ook lid van onze vereniging.
 • Gelijktijdig met je inschrijving maak je het cursusbedrag over. Het cursusbedrag is samengesteld uit cursusgeld en de contributie voor het lidmaatschap.
 • Cursisten zijn lid gedurende het jaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch voortgezet. Opzegging lidmaatschap vóór 1 augustus van het lopende jaar.
 • De lesboeken zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen; deze komen voor eigen rekening van de cursist.
 • Deelname aan de cursussen, lezingen en activiteiten kan alleen plaatsvinden indien het volledige cursusbedrag door ons ontvangen is.
 • De inschrijvingsperiode voor cursussen is bij voorkeur zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval één week vóór aanvang van de cursussen.
 • Als datum van inschrijving geldt de datum waarop de penningmeester het (totale) cursusbedrag heeft ontvangen.
 • Een cursusgroep heeft maximaal 12 en minimaal 7 cursisten.
 • De cursusprijs is afgestemd op een voldoende aantal cursisten (minimaal 7). Bij te weinig aanmeldingen kan het bestuur de cursus alsnog laten doorgaan met een kleiner aantal deelnemers, indien de aangemelde cursisten akkoord gaan met een verhoging van het cursusgeld.
 • Indien meer cursisten zich aanmelden dan er plaatsen zijn, dan wordt de volgorde van plaatsing in de betreffende cursus bepaald door de betaaldatum.
 • Indien voor een cursus onvoldoende inschrijvingen zijn, kan deze cursus worden afgelast. Het cursusgeld wordt dan teruggestort.
 • Na aanvang van de cursus kan het cursusgeld niet meer worden gerestitueerd.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om af te wijken van de in dit programma vermeld staande docenten of locaties, dit echter alleen om organisatorische redenen.
 • Om goede resultaten te verkrijgen dient de cursist thuis wekelijks een aantal uren te studeren en over een redelijk goede kennis van de Nederlandse grammatica te beschikken.
 • Indien je van ons geen tegenbericht ontvangt, beginnen de lessen van de door jou aangevraagde cursus op de aangegeven tijd, datum en locatie. Noteer daarom voor jezelf deze gegevens van de cursus waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Annulering door de cursist is uitsluitend mogelijk per e-mail, uiterlijk tot 2 weken voor de geplande eerste cursusdag. De deelnemer ontvangt het eventueel reeds betaalde bedrag terug minus een bedrag van € 35 aan administratiekosten. Latere annulering of tussentijdse annulering na aanvang van de cursus is niet mogelijk. Dat wil zeggen dat er dan geen bedrag meer terugbetaald wordt.
 • Lessen die zijn uitgevallen, bijvoorbeeld door ziekte van een docent, worden later alsnog gegeven. Uitgevallen lessen worden na de laatste les volgens het rooster ingehaald. In onderling overleg kan een andere datum en tijdstip worden gekozen. De cursist(e) die een les moet verzuimen, meldt dit aan de docent.
 • De cursist(e) die besluit tussentijds met de cursus te stoppen, meldt dit ook aan de docent of, als dit niet mogelijk blijkt, aan de cursuscoördinator (cursusorganisator@dante-amersfoort.nl ).